Sürdürülebilirlik ve ESG Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik raporu, bir şirket veya kuruluşun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusundaki performansının hem iç hem de dış paydaşlara yönelik olarak ölçülmesi, açıklanması ve hesap verebilirliğine ilişkin bir uygulamadır.
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Entegre Raporlama Nedir?

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi tarafından entegre rapor, bir kuruluşun içinde yer aldığı dış çevre bağlamında stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecekten beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer oluşturduğunun kısa ve öz bir şekilde raporlanması olarak tanımlanmaktadır. Entegre raporlama; finansal rapor kullanıcılarına sunulan bilginin kalitesini artırmayı, kurumsal raporlamaya daha bütüncül ve verimli bir yaklaşım getirmeyi, hesap verebilirlik ve yönetilebilirlik öğelerini güçlendirmeyi ve kısa, orta ve uzun vadeli değer oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Nedir?

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan ve şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını değerlendirmeleri için kullanılacak standartlardır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan standartlar nelerdir?

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından “Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler” (TSRS 1) ve “İklimle İlgili Açıklamalar” (TSRS 2) olmak üzere iki standart yayımlanmıştır.

TSRS Hangi İşletmeleri Kapsıyor?

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)a) Kurul Kararının 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Sayılan ve Hadlere Tabi Olan İşletmeler Listesi” başlıklı listede yer alan işletmeler arasından;

 • Aktif toplamı 500 Milyon Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı 1 Milyar Türk Lirası
 • Çalışan sayısı 250 kişi

Ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler zorunlu uygulama kapsamına dâhildir.

b) 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi bankalar, her ne kadar aşağıdaki listede sayılmış olsalar dahi, herhangi bir eşik değere tabi olmaksızın zorunlu raporlama kapsamındadırlar. Ancak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde yer alanlar bankalar bu uygulamadan muaf tutulmuştur.

c) Zorunlu olmamakla birlikte, kapsam dışında yer alan işletmeler de gönüllülük esasına göre Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun raporlama yapabilirler.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (TSRS) yürürlük tarihi nedir?

Şirketler bu standartları 1 Ocak 2024 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için uygular.

TSRS 1 neleri kapsamaktadır?

TSRS 1, bir işletmenin kısa, orta veya uzun vadede nakit akışlarını, finansmana erişimini veya sermaye maliyetini etkilemesi makul ölçüde beklenebilecek sürdürülebilirlikle ilgili tüm risk ve fırsatlara ilişkin bilgileri açıklamasını zorunlu kılar. Bu Standardın amaçları doğrultusunda, söz konusu risk ve fırsatlar toplu hâlde “işletmenin gelecekteki finansal yeterliliğini etkilemesi makul ölçüde beklenebilecek sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlar” olarak anılır.

TSRS 1 kapsamında hangi konularda açıklama yapılması gerekmektedir?

 1. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)Yönetişim: İşletmenin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları izlemek ve yönetmek için kullandığı yönetişim süreçleri, kontrolleri ve prosedürleridir
 2. Strateji: İşletmenin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları yönetmek için kullandığı yaklaşımdır
 3. Risk yönetimi: İşletmenin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları belirlemek, değerlendirmek, önceliklendirmek ve izlemek için kullandığı süreçlerdir
 4. Metrikler ve hedefler: İşletmenin; kendi belirlediği veya mevzuat uyarınca ulaşması gereken hedeflere yönelik ilerlemeler de dâhil olmak üzere, sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlarla ilgili performansıdır.

TSRS 1 geçiş dönemi uygulamaları nelerdir?

Bir işletmenin bu Standardı uyguladığı ilk yıllık raporlama döneminde, işletmenin sürdürülebilirlikle ilgili finansal açıklamalarını, ilgili finansal tablolarını yayımladıktan sonra raporlamasına izin verilir. Bu geçiş muafiyetini uygularken, işletme sürdürülebilirlikle ilgili finansal açıklamalarını;

 1. İşletmenin bir sonraki ikinci çeyrek veya altı aylık ara dönem genel amaçlı finansal raporunu sunmasına ilişkin bir yükümlülüğü bulunuyorsa, söz konusu ara dönem finansal raporuyla aynı zamanda raporlar.
 2. İşletmenin gönüllü olarak bir sonraki ikinci çeyrek veya altı aylık ara dönem genel amaçlı finansal raporunu sunması durumunda, bu Standardın ilk kez uygulandığı yıllık raporlama döneminin sonundan itibaren dokuz ay içerisinde olmak kaydıyla, söz konusu ara dönem finansal raporuyla aynı zamanda raporlar.
 3. İşletmenin ara dönem genel amaçlı finansal tablo sunmasının zorunlu olmaması ve gönüllü olarak sunmayı tercih etmemesi durumunda, bu Standardın ilk kez uygulandığı yıllık raporlama döneminin sonundan itibaren dokuz ay içerisinde raporlar.

TSRS 2 neleri kapsamaktadır?

Bu Standart, bir işletmenin kısa, orta veya uzun vadede nakit akışlarını, finansmana erişimini veya sermaye maliyetini etkilemesi makul ölçüde beklenebilecek iklimle ilgili risk ve fırsatlara ilişkin bilgileri açıklamasını zorunlu kılar. Bu Standardın amaçları doğrultusunda, söz konusu risk ve fırsatlar toplu hâlde “işletmenin gelecekteki finansal yeterliliğini etkilemesi makul ölçüde beklenebilecek iklimle ilgili risk ve fırsatlar” olarak anılır.

TSRS 2 sektör spesifik açıklama ve metrikler nelerdir?

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISBB) yapısı içerisine konsolidasyonu yapılan Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu’nun (SASB) 7 ana sektör ve 77 alt sektör spesifik standartlarından yola çıkılarak ISSB teknik çalışma grubu tarafından hazırlanmış 68 alt sektöre ilişkin iklimle ilgili açıklama ve metriklerin belirlenmesi konusunda işletmelere yol gösterici bir kaynak olan ve TSRS 2’nin Sektör Bazlı Uygulanmasına İlişkin Rehber adıyla yayımlanan metinler KGK tarafından taslak hâlinde sunulmuştur.

TSRS 2 iklimle ilgili metriklerin açıklanmasına ilişkin geçiş dönemi uygulamaları nelerdir?

 1. İşletmelerin, uygulama kapsamı çerçevesinde TSRS’leri uyguladıkları ilk iki yıllık raporlama dönemlerinde Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını açıklamaları zorunlu değildir.
 2. İşletmenin bu Standardı uyguladığı ilk yıllık raporlama döneminde, (TSRS 2 uyarınca) yalnızca iklimle ilgili risk ve fırsatlara ilişkin bilgileri açıklamasına ve dolayısıyla bu Standarttaki hükümleri, yalnızca iklimle ilgili risk ve fırsatlara ilişkin bilgilerin açıklanmasıyla ilgili olduğu ölçüde uygulamasına izin verilir.

TSRS kapsamında raporlama yaparken Şirketlerin karşılaşabileceği güçlükler nelerdir?

TSRS kapsamında yapılacak açıklamalar için bütünleşmiş yönetim süreçlerinin oluşturulması gerekmektedir.

Örneğin yönetişim açıklamaları için: yönetişim organı/organları (üst yönetimden sorumlu bir kurulu, komiteyi veya eşdeğer bir organı içerebilir) veya sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatların gözetiminden sorumlu kişi/kişilerin belirlenmesine, sürdürülebilirlik komitesinin oluşturulmasına, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, raporlama süreçlerinin tesisine ihtiyaç duyulacaktır.

Bir başka örnek ise risk yönetimine ilişkin yapılacak açıklamalar içindir. Risk yönetimine ilişkin açıklamaların standartlara uygun olması için; işletmenin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları belirleme, değerlendirme, önceliklendirme ve izleme süreçlerinin işletmenin genel risk yönetimi sürecine entegre edilip edilmediği, edildiyse nasıl entegre edildiği ve genel risk yönetimi sürecine nasıl bilgi verdiği de dâhil olmak üzere, kurumsal risk yönetimi süreçlerinin oluşturulması, sürdürülebilirlik risklerinin belirlenmesi ve kurumsal risk yönetimi süreçlerine entegre edilmesine ihtiyaç duyulacaktır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)Şirketinizin TSRS’ye uyumlu bir şekilde sürdürülebilirlik raporu hazırlamasına yardımcı olmak için kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Hizmetlerimiz şunları içerir:

 • Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme: Şirketinizin özel ihtiyaç ve hedeflerine göre bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmenize yardımcı oluruz.
 • Sürdürülebilirlik Performansı Değerlendirmesi: Mevcut sürdürülebilirlik performansınızı TSRS kriterleri doğrultusunda değerlendiririz.
 • Raporlama Rehberliği: TSRS S1 ve S2 standartlarına uygun bir şekilde sürdürülebilirlik raporu hazırlamanıza rehberlik ederiz.
 • Veri Toplama ve Analizi: Gerekli sürdürülebilirlik verilerini toplamanıza ve analiz etmenize yardımcı oluruz.
 • Paydaşlarla İletişim: Sürdürülebilirlik raporu ve sürdürülebilirlik stratejiniz hakkında paydaşlarınızla iletişim kurmanıza yardımcı oluruz.

İlgili İçeriklerimiz

Ortaklarımız

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar