PKF YAYINLARI

DÜNYA VERGİ REHBERİ

Dünya Vergi Rehberi (Worldwide Tax Guide), PKF Yayınlarının amiral gemisi olan üye ülkeler için vergi konularında başucu kitabı niteliği taşımaktadır. Her yıl periyodik olarak yayımlanan bu kapsamlı rapor, 2021 yılı için dünyanın en önemli 148 ticaret ülkesinin vergilendirme ve ticari düzenleme rejimlerini detaylandırıyor.

Bir ülkenin vergi rejiminin, yeni pazarlara girmeyi düşünen herhangi bir işletme için her zaman önemli bir faktör olduğu göz önüne alındığında, işletmeler için “vergi oranları, denizaşırı işletmeler için teşvikler, yürürlükte olan çifte vergi anlaşmaları olup olmadığı ve yabancı kaynaklı gelirlerin nasıl vergilendirilebileceği” konularında aydınlatıcı bir fener niteliğinde. Bu çerçeveden bakıldığında bu kılavuz, kurumsal çevreler de dahil olmak üzere mevcut ticaret alanında genişlemek veya yeni bir ticaret alanı kurmak isteyen muhasebe profesyonellerinin ve uluslararası işletmelerin en acil sorularını yanıtlamaya yardımcı oluyor.

Dünya Vergi Rehberi (Worldwide Tax Guide); başta Türkiye olmak üzere her ülkeyi sırayla ele alıyor. İşletmelere uygulanan başlıca vergileri ve ayrıca her bölgedeki PKF uzmanları tarafından derlenen önemli noktalarla ülkenin kişisel vergi rejimini detaylandırıyor.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Consistency

Podcasting operational change management inside of workflow.

asdsad

Improvement

Dynamically innovate customer service for state of the art customer.

Branching

Pursue scalable customer service through sustainable potentialities.

Investment Plan

Appropriately empower dynamic leadership skills after business portals.
https://pkf.com.tr/wp-content/uploads/2023/06/22-23-2.jpg
WORLDWIDE TAX GUIDE
2022-23
https://pkf.com.tr/wp-content/uploads/2023/06/21-22-2.jpg
WORLDWIDE TAX GUIDE
2021-22
https://pkf.com.tr/wp-content/uploads/2023/06/20-21-2.jpg
WORLDWIDE TAX GUIDE
2020-21
https://pkf.com.tr/wp-content/uploads/2023/06/19-20-2.jpg
WORLDWIDE TAX GUIDE
2019-20
https://pkf.com.tr/wp-content/uploads/2023/06/18-19-2.jpg
WORLDWIDE TAX GUIDE
2018-19
https://pkf.com.tr/wp-content/uploads/2023/06/17-18-2.jpg
WORLDWIDE TAX GUIDE
2017-18

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇ YAPILANDIRMA VE VERGİ AFFINA İLİŞKİN REHBER

KAPSAM VE TANIMLAR

* Kanun hükümleri Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler

 • Kurumlar Vergisi
 • Gelir Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • Emlak Vergisi
 • Çevre Temizlik Vergisi
 • Gümrük Vergisi
 • Diğer Vergiler ile

vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar yapılandırma kapsamına girmektedir. Buna göre;

 • 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 2022 yılına ilişkin olarak 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük v.b.),

için yapılandırmadan yararlanılması mümkün olacaktır. Ancak gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2022 yılında ödenmesi gereken geçici vergiler yapılandırma kapsamına girmemektedir.

Ayrıca;

 • 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları,
 • Trafik para cezaları,
 • Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler ile su ve kanalizasyon idarelerinin su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları ve muhtelif ücretlerden kaynaklı alacakları ile zam ve faizleri,
 • Ecrimisiller,
 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,
 • Sigorta primleri, topluluk ve işsizlik sigortası primleri,
 • Sosyal güvenlik destek primi,
 • Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
 • Genel sağlık sigortası primi,
 • İdari para cezaları,
 • Gecikme cezaları, faiz ve zamları,
 • Üyelerinin aidat borçları,
 • Odaların birliğe olan borçları, kanun kapsamında yer almaktadır.

VARLIK BARIŞI REHBERİ

7417 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci maddesinde, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına, yurt içinde bulunan bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınmasına ve mükellef olmayanlarca da beyanına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin Tebliğde özetle,

 • Yurt dışında bulunan varlıkların bildirilmesi ve Türkiye’ye getirilmesine,
 • Türkiye’de bulunan varlıkların beyanına,
 • Bildirim ve beyana konu tutarlar üzerinden (yurt dışı bildirimin süresine göre %1, 2 ve %3 oranında, yurt içi %3 oranında) vergi ödenmesine
 • Yurt dışı bildirilen varlıkların 1 yıl hesaplarda tutulması üzerine yapılacak iadeye,
 • Bildirilen ve beyan edilen varlıkların defterlere kayıtlarına alınmasına ve fonda tutulmasına,
 • İşletmeler adına yapılan taşınmaz beyanlarında, harç alınmayacağı ve değer artış kazancı hesaplanmayacağına
 • Diğer nedenlerle yapılacak incelemelerde tarhiyat ve mahsubuna ve
 • Diğer bazı hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir

İHRACAT BEDELLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Bilindiği üzere Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ait bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi, getirilen döviz bedellerinin de en az %80’inin bir bankaya satılarak döviz alım belgesine (DAB) bağlanması zorunluluğu getirilmişti.

Sonrasında yapılan değişiklerle fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunlu olan dövizlerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır. Buna karşın ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu devam etmektedir.

Son olarak T.C. Ticaret Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi güncellenmiş olup yapılan değişiklikler ile ihracat Genelgesinin son hali yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar